top of page
I. PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ

Producere energie electrică

Mazarine Energy Romania SRL este deținătoare a Licenței ANRE Nr. 2074/2018 pentru producerea de energie electrică prin exploatarea comercială a următoarelor capacități:

 • Grup generare G2P Parc 1 Ghelința (Ghelința – Județul Covasna)

  • Putere electrică instalată: 2,260 MWe;

 • Grup generare CHP Depozit Cerdac (Slănic Moldova, Județul Bacău)

  • Putere electrică instalată: 2,260 MWe;

 • Grup generare G2P Parc 16 Chilii Vest (Zemeș, Județul Bacău)

  • Putere electrică instalată: 1,688 MWe;

 • Grup generare G2P Parc 16 Chilii Toporu (Zemeș, Județul Bacău)

  • Putere electrică instalată: 1,127 MWe;

 • Centrala Termoelectrică G2P Parc 2 Dofteana (Dofteana, Județul Bacău)

  • Putere electrică instalată: 1,5 MWe.

Etichetarea energiei electrice

Etichitarea energiei electrice are la bază Ordinul ANRE Nr. 61/2016 prin care s-a aprobat  Regulamentul de etichetare a energiei electrice

Sistemul de etichetare a energiei electrice are drept scop:

a)informarea clienţilor finali cu privire la structura, provenienţa şi impactul asupra mediului pentru energia electrică furnizată acestora, într-un mod inteligibil şi uşor de comparat la nivel naţional;

b)promovarea concurenţei pe piaţa de energie electrică, prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului;

c)promovarea surselor regenerabile de energie şi a tehnologiilor curate, în vederea reducerii impactului sectorului energiei electrice asupra mediului înconjurător;

d)armonizarea cu prevederile legislaţiei comunitare specifice.

Etichetă energie electrică furnizată clienților finali - 2022

Etichetă energie electrică furnizată clienților finali - 2021

Declarația producătorului pentru realizarea etichetării energiei electrice - 2023

Declarația producătorului pentru realizarea etichetării energiei electrice - 2022

Declarația producătorului pentru realizarea etichetării energiei electrice - 2021

Declarația producătorului pentru realizarea etichetării energiei electrice - 2020

Declarația producătorului pentru realizarea etichetării energiei electrice - 2019

Furnizare energie electrică

II. FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

1. Oferte

1. Oferte

Dacă ești în căutarea unei oferte comerciale pentru furnizarea de energie electrică în regim de piată concurențială, poți găsi mai jos ofertele standard de preț dedicate clienților casnici cât și celor noncasnici.

Oferte standard – furnizarea de energie electrică

Ofertă standard – furnizare energie electrică - clienți casnici

Ofertă standard – furnizare energie electrică - clienți noncasnici

Ofertă furnizare energie electrică - Serviciu Universal

Tarife reglementate distribuție DELGAZ GRID S.A.

Tarife reglementate distribuție DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A.

Tarife reglementate distribuție DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Tarife reglementate distribuție RETELE ELECTRICE BANAT S.A.

Tarife reglementate distribuție RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A.

Tarife reglementate distribuție RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.

Tarife reglementate transport și serviciul de sistem CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

2. Informare Clienți

2. Informare Clienți

Drepturi și obligații ale clienților finali

Drepturile și obligațiile clienților finali sunt prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE Nr. 235/2019.

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

Măsurarea energiei electrice

Pentru determinarea cantităţii de energie electrică furnizate clientului final în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, Opertorul de Rețea la care este racordat locul de consum al clientului final are obligaţia să efectueze citirea indexului grupului de măsurare.

Factura reprezentă contravaloarea consumului de energie electrică pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părţilor, în cazul în care clientul final are mai multe locuri de consum, pentru toate locurile sale de consum pentru care a încheiat contract de furnizare după fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului de furnizare a energiei electrice.

Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către Operatorul de Rețea, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depăşească 6 luni.

În cazul în care intervalul de citire de către Operatorul de Rețea a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale Operatorului de Rețea se realizează, succesiv:

a) pe baza consumului de energie electrică determinat prin autocitirea indexului grupului de măsurare de către clientul final şi transmiterea acestuia în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate; atunci când consideră eronată autocitirea, se va solicita clientului final refacerea autocitirii;

b) în situaţia în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate.

Până la data de 31 decembrie 2021:

- pe baza unui consum estimat de energie electrică, prevăzut într-o convenţie de consum stabilită de comun acord;

- pe baza unui consum estimat, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;

- pe baza unui consum estimat, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent;

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, pe baza pe baza convenţiei de consum.

Facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată

Facturarea energiei electrice furnizate la locul de consum al clientului final se realizează pe baza consumului de energie electrică aferent perioadei de facturare şi a preţului de furnizare prevăzut în contract, valabil în perioada de facturare şi, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice.

Factura pentru energia electrică furnizată la locul de consum al clientului final se emite pentru fiecare perioadă de facturare şi în intervalul de timp care sunt prevăzute prin contractul de furnizare a energiei electrice.

Factura emisă pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părţilor, pentru mai multe locuri de consum ale acestuia, indică separat consumul de energie electrică facturat şi valoarea de plată pentru fiecare loc de consum în parte.

Perioada de facturare este fixă, prevăzută în contractul de furnizare poate fi modificat cu notificarea prealabilă a clientului final.

În factura emisă clientului final conform contractului, suplimentar faţă de contravaloarea consumului de energie electrică se adaugă şi contravaloarea certificatelor verzi, a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, a accizei, a TVA, precum şi a altor taxe şi impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.

În cazul apariţiei unui act normativ de modificare a valorii taxelor/impozitelor, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului final prin intermediul facturii.

Energia electrică reactivă se plăteşte de către utilizatorul reţelei electrice conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă în vigoare.

Factura emisă clientului final pentru locul de consum conține cel puţin următoarele informaţii, prezentate în mod vizibil:

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o adresă de e-mail;

b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită faţă de adresa locului de consum;

c) codul de identificare a locului de consum;

d) codul unic de identificare a punctului de măsurare;

e) numărul şi data emiterii facturii;

f) perioada de facturare;

g) cantitatea de energie electrică facturată;

h) data scadentă a plăţii;

i) unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;

j) preţul energiei electrice, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;

k) componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea energiei electrice, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;

l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;

m) penalităţi de întârziere specificate în contract pentru întârzierea la plată a facturii;

n) intervalul de timp şi modalitatea prin care clientul poate transmite indexul autocitit;

o) indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de energie electrică; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către Operatorul de Rețea este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către Operatorul de Rețea/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum/istoric de consum;

p) certificate verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;

q) valoarea totală de plată, inclusiv cu TVA;

r) modalităţile de plată a facturii;

s) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare regională/locală ale furnizorului;

t) numărul de telefon pus la dispoziţie de către Operatorul de Rețea la care este racordat locul de consum la care clientul final poate sesiza direct Operatorul de Rețea întreruperile în alimentarea cu energie electrică;

u) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul Operatorul de Rețea;

v) informaţii privind posibilitatea schimbării furnizorului;

w) informaţii privind drepturile clienţilor finali în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a litigiilor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile;

x) obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul.

Modalitățile de plată sunt precizate în cadrul facturii, astfel:

Ghid explicativ pentru factura de energie electrică

Contractul de furnizare

Contractul de furnizare energie electrică pentru clienți casnici

Contractul de furnizare energie electrică pentru clienți noncasnici

Contractul de furnizare energie electrică - Serviciu Universal

Condiţii generale de contractare

În vederea furnizării energiei electrice, clientul final parcurge următoarele etape:

a) în cazul unui loc de consum nou, clientul final obţine avizul tehnic de racordare sau, după caz, certificatul de racordare al locului de consum la reţeaua electrică de interes public, conform prevederilor reglementarilor în vigoare, după care se adresează unui furnizor de energie electrică şi procedează conform prevederilor lit. b) şi c);

b) în cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei prin proceduri specifice de licitaţie/achiziţie publică;

c) după ce clientul final acceptă condiţiile de furnizare propuse, în maximum 5 zile de la data transmiterii de către clientul final a documentelor solicitate, părţile încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza:

a)acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

b)copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;

c)declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului:

(i)privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);

(ii)privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.

Contractul poate înceta în situaţiile prevăzute în clauzele contractuale şi/sau de legislaţia în vigoare. Contractul poate fi denunțat unilateral, cu anunțarea prealabilă în scris cu 21 zile calendaristice înainte de data de încetare.

Contractul poate fi prelungit automat, în conformitate cu noile condiţii comerciale, în cazul în care nu se denunță contractul în scris cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei acestuia şi contractul include clauza de prelungire automată.

Cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii

Pentru transmiterea sesizărilor sau reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite de către Mazarine Energy Romania SRL, este necesară completarea formularului de înregistrare a plângerii şi transmiterea acestuia fie prin fax, e-mail, poştă, sau fizic la sediu.

 

Mazarine Energy Romania - Serviciul Servicii Energie (Program de lucru: 08:00 - 16:30, de luni până vineri)

 • La sediile:

  • Șoseaua București-Ploiești Nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, Clădirea B, Aripa B2, Etaj 1, Camera 1, Sector 1 – București;

  • Strada Fagului nr. 4, Comănești – Județul Bacău.

 • Telefonic:

  • gratuit la numărul 0800.400.210 de luni până vineri între orele 08:00-20:00;

  • 031.005.18.35, de luni până vineri între orele 08:00-20:00;

 • Fax: 0372.891.488;

 • E-mail: la adresa energy.ro@mazarine-energy.com;

 • Poștă: la sediile enumerate mai sus.

Audiențe: Serviciul Energie, Luni 10:00-12:00.

Solicitările care nu cuprind datele de contact sau datele corecte, care să permită identificarea solicitantului în vederea transmiterii răspunsului, se pot clasa fără ca să emită un răspuns.

Formular

Procedură ANRE

Procedură Internă

Raport plângeri clienți finali - Semestrul II 2020

Raport plângeri clienți finali - Semestrul I 2021

Raport plângeri clienți finali - Semestrul II 2021

Raport plângeri clienți finali - 2021

Schimbarea furnizorului de energie electrică

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale, cu obligaţia de a transmite furnizorului de energie electrică o notificare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea prevederilor procedurii specifice.

Clientul final al cărui loc de consum a fost preluat de către FUI poate schimba furnizorul de energie electrică în condiţiile şi termenele prevăzute de reglementările în vigoare.

Clienţilor casnici şi clienţilor finali noncasnici beneficiari ai serviciului universal nu li se impune prin contractul de furnizare a energiei electrice plata vreunei sume de bani pentru schimbarea furnizorului de energie electrică.

Procedura ANRE privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

Cerere pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice

Notificare privind schimbarea furnizorului de energie electrică – consumator casnic

Notificare privind schimbarea furnizorului de energie electrică – consumator noncasnic

Soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

Soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei are la bază ”Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei”, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 128/2020.

Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energie

Soluţionare a disputelor contractuale

Regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale

Principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice (relevante pentru clienţii finali)

 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE Nr. 235/2019;

 • Procedura cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată prin Ordinul ANRE Nr. 16/2015;

 • Procedura ANRE privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul ANRE Nr. 234/2019;

 • Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energie, aprobată prin Ordinul ANRE Nr. 128/2020.

Standard de performanță

Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale reglementează cerinţele minime de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale şi modalitatea de urmărire şi evaluare a performanţei activităţii furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, stabilind:

a) indicatorii de calitate pentru activitatea de furnizare şi nivelurile garantate ale acestor indicatori;

b) compensaţiile pe care furnizorii au obligaţia să le plătească în cazul nerespectării nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru activitatea de furnizare;

c) indicatorii specifici de performanţă ai activităţii furnizorilor;

d) modalitatea de raportare de către furnizori a informaţiilor privind calitatea şi performanţa activităţii desfăşurate de către aceştia;

e) modalitatea de evaluare a activităţii desfăşurate de furnizori.

Raport standard de performanță Mazarine Energy Romania - 2020

Raport standard de performanță Mazarine Energy Romania - Tr. I 2021

Raport standard de performanță Mazarine Energy Romania - Tr. II 2021

Raport standard de performanță Mazarine Energy Romania - Tr. III 2021

Raport standard de performanță Mazarine Energy Romania - Tr. IV 2021

Raport standard de performanță Mazarine Energy Romania - 2021

Acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea,  aprobată prin Ordinul ANRE Nr. 177/2015, stabileşte modul de soluţionare a cererilor de acordare a despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, condiţiile de acordare şi modul de calcul al despăgubirilor acordate.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii casnici pentru acordarea despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică din culpa operatorului de reţea.

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea,  aprobată prin Ordinul ANRE Nr. 177/2015

Client Vulnerabil

Un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;

b)titularul contractului de furnizare a energiei electrice declară pe propria răspundere că la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate, pe baza documentelor eliberate de instituţii medicale abilitate/vârstă, necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică.

Dacă un client vulnerabil îndeplineşte cumulativ condiţii precizate mai sus, acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii. În măsura în care autorităţile/instituţiile relevante/abilitate au stabilit criterii şi reguli privind clienţii vulnerabili pe motive de venituri reduse, precum şi încadrarea clienţilor vulnerabili pe criterii de sănătate/vârstă, furnizorul trebuie să ţină seama de acestea.

Furnizorul de energie electrică are obligaţia să comunice Operatorului de Rețea în maximum 3 zile lucrătoare încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă, iar Operatorul de Rețea are obligaţia să ţină evidenţa acestor clienţi.

Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, de către furnizori clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt:

a)acces la punctul unic de contact şi/sau, după caz, la punctele de informare regională/locală prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;

b)la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice, relaţia sa cu furnizorul se poate desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, desemnată în scris de acesta să realizeze şi să transmită autocitirea indexului contorului, să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele şi pe seama titularului locului de consum;

c)la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a energiei electrice, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, pe cale electronică, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor.

Pentru clienţii vulnerabili Operatorul de Rețea ia următoarele măsuri:

a)reduce la minim întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului

b)rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie;

c)asigură o sursă suplimentară de alimentare a locului de consum în cel mai scurt timp de la momentul în care primeşte informaţia de la furnizor privind încadrarea clientului în această categorie.

Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili, inclusiv în situaţii de criză de energie electrică.

Eficiența energetică

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Conform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

Politica naţională de eficienţă energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte:

a)eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice;

b)promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru economia de energie;

c)educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice; d)cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie şi organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naţională de eficienţă energetică;

e)promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei.

http://energie.gov.ro/eficienta-energetica/ 

Acces cont client

III. CONT CLIENT
Anchor 1

Link-uri utile

ANRE - Comparator prețuri

Delgaz Grid SA

E-Distributie Muntenia SA / E-Distributie Dobrogea SA

Distribuție Energie Electrica Romania SA

Autoritatea pentru Protecția Consumatorului

Distribuție

IV. DISTRIBUȚIE

Mazarine Energy Romania SRL este deținătoare a Licenței ANRE Nr. 2161/2019 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.

Politica de confidențialitate a Mazarine Energy Romania SRL

CONTACT

V. CONTACT

București
Șoseaua București-Ploiești, Nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, Clădirea B, Aripa B2, Etaj 1, Camera 1, Sector 1

office.ro@mazarine-energy.com

energy.ro@mazarine-energy.com

 

0371.151.172
Fax: 0372.891.488

 

GDPR: gdpr.romania@mazarine.energy

bottom of page